הסכמים | לירון שיינקמן - משרד עורכי דין וגישור
16165
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16165,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

הסכמים

הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים

משרדנו מיומן בניסוח הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים עבור זוגות שונים: בני זוג החיים יחד, ידועים בציבור, בני זוג העתידים להינשא (או כאלה אשר אינם מעוניינים בנישואין), בני זוג נשואים החפצים להסדיר את יחסיהם הרכושיים במהלך הנישואין, בני זוג מאותו מין ועוד.

אנו מודעים לצרכים השונים של בני זוג שונים, לסוגיות השונות אותן יש לכלול בהסכמים,  לבעיות עתידיות שעלולות להתעורר, ולטכניקות המשפטיות בהן ניתן לנקוט במטרה למנוע בעיות עתידיות אלה.

את ההסכם נדאג לנסח בגמישות ובעדינות המרבית, עמ”נ למנוע מחלוקות בעניינים רגישים ועמ”נ להביא את בני הזוג להסכם הנדרש, מבלי ליצור כעסים ומתחים מיותרים בין הצדדים.

חשוב לדעת, כי זוגות נשואים, אשר אינם עורכים הסכם ממון ואשר נישאו זה לזו לאחר יום 1/1/74 – חל עליהם הסדר איזון המשאבים, אשר נקבע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג– 1973. הסדר זה קובע, כי כלל הזכויות והחובות אשר נצברו במהלך חיי הנישואין, ע”י בני הזוג, יחולקו ביניהם שווה בשווה עם פקיעת הנישואין או קודם לכן (אם התקיימו תנאים מסוימים המנויים בחוק), בדרך של איזון שווי הזכויות בין הצדדים. עפ”י הסדר זה, לא נכללים באיזון זכויות (או חובות, כמובן) שהיו למי מבני הזוג לפני הנישואין; וכן לא נכללים מתנות או ירושות שנתקבלו ע”י אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, גמלאות מסוימות ונכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם. עם זאת, פעמים רבות, כאשר הנסיבות והצדק מחייבים זאת, מוצאים השופטים דרך להתייחס לנכס ה”חיצוני” כאל נכס משותף ובוחרים להרחיב את מסגרת האיזון.

זוגות אשר חוק יחסי ממון אינו חל עליהם, או זוגות אשר המצב המשפטי שתואר לעיל איננו מתאים להם, והם חפצים ליצור ביניהם מערכת כללים שונה – מוטב אם ימהרו ויערכו ביניהם הסכם ממון.

חשיבותו של הסכם הממון מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר ביחסים של “פרק ב”, בין אם מדובר בנישואין שניים או בחיים משותפים כידועים בציבור. שכן, במקרים כאלו, כל צד כבר צבר זכויות משלו, ונוצר הצורך להסדיר באופן ברור את המשטר הרכושי החל על בני הזוג ואת הבעלות בנכסים השונים (הן אלו שנצברו טרם ההיכרות והן אלו שיצטברו במהלך החיים המשותפים). במקרים כאלו, כדאי ורצוי לערוך גם צוואה, אשר מסדירה את הבעלות בנכסים לאחר הפטירה (במקביל להסכם הממון אשר מסדיר את הבעלות במהלך החיים).

 

הסכמי גירושין או פירוד

משרדנו עוסק בניסוח הסכמי גירושין (או פירוד) עבור זוגות אשר החליטו להתגרש (או להיפרד). ההסכם יכלול את כל הנובע מהגירושין, לרבות הסדרת הגט עצמו; המשמורת והסדרי הראייה; נושא המזונות של הילדים; ההסדרים הכלכליים וכל נושא נוסף הנדרש לשם סיום המחלוקות ההדדיות. אנו נגבש עבורכם, יחד אתכם, הסכם נכון המשקף את מירב האינטרסים שלכם, ונדאג לאשרו וליתן לו תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין.

לאחר אישור ההסכם בבית המשפט נלווה אתכם גם בהליך שייפתח בבית הדין הרבני, עד לסידור הגט וסיום כל העניינים.

חשוב להדגיש, כי הסכם גירושין טוב צריך לתת מענה לכל הסוגיות העומדות על הפרק וכן לצפות מראש בעיות עתידיות אפשריות וליתן להן מענה, וזאת עמ”נ למנוע בעתיד תביעות נוספות בין הצדדים.

על כן, למקצועיות של עורך ההסכם, לניסיונו ולמיומנותו נודעת חשיבות רבה.

כמו כן, מאחר והגירושין הינם מצב משברי הכרוך במורכבות רגשית ופגיעות רבה, חשוב כי עורך ההסכם יהיה מודע לרגישויות הללו ויעשה את מלאכתו בצורה עדינה ומכובדת.

 

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

לעיתים בני הזוג הנתונים במשבר מעוניינים לתת הזדמנות נוספת לחיי הנישואין, אך בד בבד עם ניסיון זה ברצונם להסדיר את העניינים השונים, למקרה שהניסיון לשלום בית לא יצלחו עמ”נ לייצר ודאות ולהימנע מחששות בנוגע לפתיחת הליכים משפטיים במהלך תקופת שלום הבית (המועצמות ע”י “מרוץ הסמכויות”).

במקרים כאלו, עמ”נ לאפשר לצדדים הזדמנות אמיתית ו”נקייה” לשיקום יחסיהם, ניתן לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, אשר כולל שני חלקים: החלק הראשון מתייחס לתקופת שלום הבית ומסדיר את כל הסוגיות הרלבנטיות (כגון: משך תקופת שלום הבית, פנייה לטיפול זוגי, אופן ניהול משק הבית המשותף וכיוצ”ב). החלק השני של ההסכם, אשר יחול במצב שבו ניתנה הודעה על סיום תקופת שלום הבית, מתייחס למצב של גירושין וכולל את הסוגיות הנכללות בהסכמי גירושין “רגילים” (קרי, הסדרת הגט, המשמורת והסדרי הראיה, המזונות וחלוקת הרכוש).

 

הסכמים נוספים

משרדנו עוסק בניסוח הסכמים מסוגים נוספים, כגון: הסכמי מתנה בין בני משפחה, הסכמים להורות משותפת, הסכמים בין יורשים וכיוצ”ב.